Máy Tính TT (92)


𝐌𝐀́𝐘 𝐓𝐈́𝐍𝐇 𝐓𝐓
𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒄𝒂́𝒄 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒍𝒊𝒏𝒉 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒎𝒂́𝒚 𝒕𝒊́𝒏𝒉.
𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒂𝒎 𝒌𝒆̂́𝒕:
𝑩𝒂̉𝒐 𝑯𝒂̀𝒏𝒉 𝑪𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝑯𝒂̃𝒏𝒈
𝑮𝒊𝒂́ 𝒄𝒂̉ 𝒄𝒂̣𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒉
Đ𝒊̣𝒂 𝒄𝒉𝒊̉: 37 𝒏𝒈𝒐̃ 73 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑻𝒂̂𝒏 𝑻𝒓𝒊𝒆̂̀𝒖 , thanh trì, Hà Nội
𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄: 𝑻𝒖̛̀ 𝒕𝒉𝒖̛́ 2 – 𝒕𝒉𝒖̛́ 7: 8𝒉-12𝒉; 13𝒉30-18𝒉
𝑪𝒂̉𝒎 𝒐̛𝒏 𝒒𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉
☎️ 082.210.1111 ( LẤY SỈ)
92 sản phẩm
Trang 1/2